Waldo Luebben

1958 to 1959

1st Mayor of Maplewood

1958 to 1959 Waldo Luebben